Síť RFID laboratoří stojí na prahu změn. Charakterizuje je změna názvu a snaha o větší orientaci na byznys. Po několika letech, kdy faktickým koordinátorem sítě organizované pod záštitou GS1 in Europe vystupovalo RFID centrum v Finsku, se této úlohy ujala další severská země – Norsko. V Oslu proběhlo koncem září zasedání členů uskupení.

Z původního názvu skupiny „GS1 in EUROPE EPC RFID Business Lab Network Meeting“ vznikl název „GS1 in Europe MOs Showroom/Concept Center Meeting“. Síť má aktuálně 14 členů, setkání v Norsku se zúčastnili zástupci šesti institucí. Agenda byla rozdělena na dvě základní části. První patřila představení jednotlivých RFID/EPC center s popisem jejich zaměření a nastínění budoucího rozvoje. Delegáti zde prezentovali případové studie a sdíleli nabyté zkušenosti. Druhou, velmi důležitou částí bylo jednání o novém definování směru a cílů původní skupiny laboratoří GS1. Zástupci každá země vznášeli návrhy k dalšímu směřování organizace.

GS1 Spain

V poměrně velkém kompetenčním centru s názvem AECOC Lab pracuje 25 zaměstnanců. Laboratoř nedávno zahájila program SCAN zaměřený na skenování čárových kódů, ve kterém jsou mj. zapojeni tři telefonní operátoři. Informace o výrobku vkládají do programu přímo výrobci a ti i za informace zodpovídají. Španělé plánují využívat nástroj ROI pro zjištování návratnosti investic do RFID technologie.

Laboratoř je rozdělena do několika sektorů, její koncept se flexibilně mění podle požadavků zákazníků. Ve svém komentáři k pokračování pracovní skupiny GS1 laboratoří vyzdvihl zástupce Jordi Mur téma marketingu. Své kolegy vyzval, aby pracovali společně na vytváření marketingových aktivit, které jsou podle něj dnes nejdůležitější. Navrhl např. realizaci vzdělávacích videí o EPC/RFID a vytvoření podpůrných materiálů.

GS1 Belarus

EPC /RFID laboratoř v Bělorusku úzce spolupracuje s univerzitní sférou. Na zasedání představila vlastní ERP systém podniku, obsahující modul pro automatickou identifikaci na bázi RFID.

Pracovníci laboratoře dále vytvořili systém využívající RFID pro sledování dobytka od narození telat až po poražení jatečních kusů. Z jatek je maso sledováno až k místu prodeje. Systém využívá standardy GTIN, GLN, EANCOM a GS1XML. RFID tag zvířete se nazývá „e-pas“ a slouží také jako podklad pro veterinární kontrolu a doklad garance pro vysledovatelnosti krav a následně masa a masných produktů až po konkrétní kus dobytka.

Dalším prezentovaným projektem byl program využití RFID ve školách – personalizované dokldy, tzv. Smart cards, mohou studenti t použít jak při vstupu do školy, tak pro městskou hromadnou dopravu a nakonec i v bance. Bohatou prezentaci výsledků práce minského centra uzavřelo představení projektu systému pro monitorování přepravy zboží.

GS1 Norway

Anders Askevold, vedoucí norského showroomu „Smart Centre“ připravil exkurzi. Centrum je rozděleno do šesti zón pro práci s výrobkem označeným RFID tagem. Kromě showroomu je centrum vybaveno zázemím pro testování radiofrekvenční automatické identifikace a několika školicími místnostmi.

Norské centrum nabízí obdobný partnerský program jako centrum při GS1 Czech Republic.Každé společnosti je přidělen zaměstnanec, který se svěřenému klientovi věnuje na plný úvazek. Společně pak identifikují příležitosti pro implementaci čárových kódů nebo RFID technologii a stanovují roční plány projektů.

Stejně jako EPC/RFID centrum v Praze Norové disponují nástrojem ROI, který nově vytvořili. Systém je (např. ve srovnání s italským řešením) velmi jednoduchý. Zaměřen je výhradně na projekty v sektoru módy. Centrum v Oslu vnímá důležitost kvalitní marketingové prezentace, proto vytvořilo promovideo v anglickém jazyce „Moods of Norway“.

Udržet pozornost posluchačů na četných prezentacích, které RFID centra organizují, zaujmout. Tento důležitý úkol v Oslu také řeší, pomáhá jim interaktivní nástroj – webová aplikace na stránkách kahoot.it, na kterou je možné vložit několik otázek s možnostmi pro odpovědi. Účastnící semináře, školení či přednášky musejí v časovém limitu vybrat odpověď, přičemž všichni hned vidí průběžné výsledky.

Norové se úspěšně ujali role nových organizátorů meetingů. Současně navrhli princip rotace, kdy každá země bude postupně organizovat pracovní skupinu.

Projekty norské laboratoře SmartCentre

1. EU Project STRAIGHTSOL

RFID technologie pro sledování dopravy zboží. Trvání projektu je stanoveno na 36 měsíců, konkrétně termín začátku projektu byl 1.9.2011 a konec je plánován na termín31.8.2014. Náklady projektu jsou 4,16 mil.euro, dotováno z evropské unie (2.88 mill.euro). Cílem je lepší plánování a rezervace dopravy, díky RFID dochází k lepšímu sběru zboží, jeho přepravě a dodání, Track & Trace a další služby. Pro nás nejvíce známá je společnost DHL, se kterou taktéž spolupracuje norská GS1 na projektu.

2. Smartrack, a research project with consortium of the Jernbaneverket Cargonet, Tollpost & COOP and Trafikverket (Sweden)

Jedná se o podobný projekt jako v předchozí prezentaci, pouze s implementací RFID technologie na železniční vagóny. Byly sledovány dvě vlakové trasy: Oslo-Trondheim, Oslo – Narvik. Z hlediska zákazníků, kteří využívají této přepravy je nám známá společnost COOP. Důležité je, co bude předmětem přepravy (SGTIN, SSCC, GRAI...), kde bude zboží přepravováno (GLN,...), kdy bude zboží přepravováno (zaznamenání dne a hodiny) a proč dochází k této přepravě. Další částí projektu je sledování vlaků, např. kdy vlak opustil nástupiště, sledování vlaků v důležitých úsecích. Použití GRAI pro sledování kontejnerů. Pro zaznamenání tagů byly použity jak ruční čtečky, tak nainstalované antény v check pointech. Na konci představil Roar spolupráci s RFID Journal.

3. GS1 Smart Centre

Programem v rámci bodu GS1 Smart Centre bylo představení laboratoře a následné popsání oblastí, kterými se norská laboratoř zabývá, jedná se o tyto oblasti:

  1. Výroba a doprava zboží
  2. Harmonizace vratných obalů - palety
  3. Skladové hospodářství s EPCIS řešením
  4. Inteligentní obchody – použití RFID tagu na oblečení
  5. Potravinářské obchody – využití RFID na zboží
  6. Kovové kontejnery, použití speciálních aktivních tagů na kov
  7. RFID laboratoř přizpůsobená pro testování a měření

GS1 Italy

Italská laboratoř se zabývá mapováním podnikových procesů s následným zhodnocením skutečného potenciálu ve standardních aplikacích v podniku. Zabývá se standardní implementací RFID technologie potažmo EPC standardu. Šéfka pracoviště Linda Vezzani vnímá velký význam pracovní skupiny a oceňuje přínosy ve sdílení informací a komunikace mezi jednotlivými manažery laboratoří: Přišla s návrhem definovat konkrétnější cíle spolupráce laboratoří s jasně stanovenými parametry tak, aby byly výsledky kvantifikovatelné. Propaguje vytváření společného nástroje pro ROI, který by bylo možné uplatnit jak pro oblast RFID, tak i pro 2D/1D kódy, a to všemi institucemi zapojenými do mezinárodní sítě GS1 in Europe MOs Showroom/Concept Center. Současně vyzvala k vytvoření společného webu laboratoří jako platformy pro sdílení informací. Web by měl být interaktivní a umožňovat v případě zapojit kolegy z partnerských laboratoří při řešení konkrétních problémů.

GS1 Slovensko

Slovenská organizace provozuje spíše showroom; testování jako takové tam neprobíhá. GS1 Slovakia na svých stránkách zve na virtuální prohlídku showroomem. Laboratoř spolupracuje s univerzitou v Žilině, která provozuje vlastní pracoviště orientované na testování a měření.

GS1 Denmark

GS1 Denmark úzce spolupracuje se zaměstnanci Teknologisk Institutu, kteří byli na zasedání přítomni. Představili společný projekt se společností Container Centralen spočívající v laboratorních zkouškách kovových vozíků na převoz květin s pasivními RFID tagy. V sérii dynamických a statických testů byly ověřovány dodané RFID tagy značky Confidex. Anténa je v daném konceptu součástí vozíku.

Přínosy organizace GS1 in Europe MOs Showroom/Concept Center Network jsou z pohledu GS1 Czech Republic jasné: sdílení know-how, přehled o probíhajících projektech různého zaměření a vývoji aplikací v technologii RFID. Pracovní skupina generuje potenciál nových partnerství pro evropské projekty, který je možné přetavit do úspěšných pilotů. Ambicí sítě by mělo být důkladně studovat potřeby evropského trhu a realizovat zásadní projekty jakým je např. zadání v rámci programu EUREKA.