Pražské EPC/RFID centrum při GS1 Czech Republic má za sebou první rok existence. Letošek přinesl řadu inovativních projektů, které jsou z hlediska implementace RFID technologie velmi zajímavé. EPC/RFID centrum představuje některé z nich. Většina partnerů si přeje zůstat v anonymitě, název klienta je proto uveden pouze u jedné ze studií.

Od konce roku 2013 GS1 Czech Republic poskytuje uživatelům účinnou pomoc ve všech fázích projektů souvisejících s implementací technologie RFID nebo kombinujících tuto technologii s dalšími standardy Systému GS1. EPC/RFID centrum nabízí základní testování (i u zákazníků) a praktické ukázky využití technologie. Organizuje školení a konzultace pro začátečníky i pro pokročilé uživatele. Součástí nabídky je zpracování studií proveditelnosti a ROI analýz, a také posouzení dopadů na ochranu osobních údajů u konkrétních aplikací technologie EPC/RFID klientů pomocí nástroje PIA.

Identifikace sběrového papíru

Sběrový papír představuje hodnotnou druhotnou surovinu, u které je využití RFID technologie pro zefektivnění evidence a značení vhodné a ekonomicky smysluplné. Od března tohoto roku provedlo EPC/RFID centrum měření a testování v provozu společnosti Huhtamaki Česká republika. Jelikož se jedná o specifický druh zboží, testování byly podrobeny speciální RFID UHF tagy. Jedním z úkolů projektu bylo vybrat RFID tagy vysoce mechanicky odolné, schopné navíc odolávat povětrnostním podmínkám, ve kterých jsou balíky papíru skladovány. Balíky váží přibližně půl tuny, manipulaci s nimi zajišťují speciální vysokozdvižné vozíky s kleštěmi, které dokážou balík sevřít a přemístit ho ke zpracování na lis. RFID tagy musí tuto manipulaci vydržet.

Železniční doprava

O implementaci RFID na železnici se začali aktivně zajímat rovněž tuzemští železniční operátoři. Jedna z českých společností aktivních na trhu železničních přeprav, která si zatím přeje zůstat v anonymitě, připravuje studii proveditelnosti aplikace RFID na dráze. Ve spolupráci s pražským EPC/RFID centrem při GS1 Czech Republic budou otestovány RFID tagy v extrémních provozních podmínkách: vodě, sněhu a ledu.

Zdravotnictví

Identifikace lékařských nástrojů je v současnosti stále běžnější s využitím 2D datových nosičů. Někteří čeští výrobci již také vyšli tímto směrem. V určitých případech se však jako vhodnější způsob identifikace osvědčuje technologie RFID. Tento fakt si uvědomuje stále více výrobců, kteří si přejí budovat image inovativních společností a zajistit si budoucí konkurenční výhodu. EPC/RFID centrum zastřešuje první projekt v této oblasti. Provádí testování speciálně navržených RFID tagů umístěných na lékařských nástrojích.

Výhody tohoto konceptu jsou zřejmé. Kromě jednoznačné identifikace, kterou dostatečně zajišťuje standardní 2D kód GS1 DataMatrix, je velkou předností bezkontaktní a bezdrátové načítání. Nástroje je navíc možné kontrolovat v rámci daného operačního výkonu: v nemocničním sále vybaveném RFID čtečkou s anténou middleware kontroluje veškeré nástroje, které mají být po operaci zajištěny pro sterilizaci apod.

RFID tagy musely splňovat specifické požadavky – odolnost vůči vysokým teplotám (až 140 ˚C) a odolnost vůči chemické degradaci vlivem působení dezinfekčních prostředků pro sterilizaci. RFID tagy musely mít velmi malé rozměry z důvodu jejich instalace na kovový nástroj a musely splňovat přísné podmínky nemocničního prostředí. Aktuálně je projekt ve své úvodní fázi, o výsledcích bude EPC/RFID centrum informovat na nových stránkách www.epcrfidcentrum.cz.

Automobilový průmysl

Další oblastí s velkým potenciálem pro rozvoj aplikací radiofrekvenční identifikace je automobilový průmysl. Zatímco značení pneumatik pomocí RFID se ve světě již delší dobu s úspěchem využívá, v České republice jsme teprve na začátku. Hlavní výhoda zde spočívá v jasné a jednoznačné evidenci každého jednotlivého kusu. Dále pak ve zrychlení inventur a dohledání jednotlivých kusů v rozsáhlých skladech, kde je rozeznání konkrétního druhu pneumatiky časově velmi náročné.

Během řešení projektu vyplynulo několik nových faktů, mj. čitelnost UHF RFID tagů se ukázala jako nespolehlivá, jejich výdrž v náročném provozu rovněž nebyla dostačující. V případě umístění nových odolnějších RFID tagů na vnitřní stěnu běhounu pneumatiky a následné zkoušce čitelnosti nebyl načten ani jeden RFID tag. Z testu vyplynulo, že třecí plocha pneumatiky je vyrobena z materiálu, který odráží/pohlcuje signál vyzařovaný z ruční či stacionární čtečky s anténou. Po sérii testů různých konceptů vznikl návrh optimálního způsobu implementace RFID tagů na pneumatiku, současně byl vybrán vhodný UHF RFID tag, který vydržel běžný provoz pneumatiky a nejvhodnější hardware pro přípravu reálné aplikace automatické identifikace v provozu zainteresované společnosti.

Potravinářský průmysl

Pro přísná hygienická pravidla je tento sektor (podobně jako zdravotnictví) na implementaci RFID tagů velmi náročný. EPC/RFID centrum řešilo zajímavé zadání bezdotykové automatické identifikace, které by pomohlo zabezpečit sledování produktů v rámci jednotlivých skladů závodu na výrobu cukrovinek. Klíčovým procesem je v daném projektu kontrola zrání polotovarů. Pro daný provoz je vhodné použít automatickou identifikaci, která nevyžaduje zásah člověka a vše si řídí autonomně. Na rozdíl od výše zmíněných projektů zde není kladen takový důraz na RFID tag, ale spíše na propojení jednotlivých IT systémů v závodě.

RFID brána zaznamenává průjezd zboží označeného RFID tagem, modul spojený s čidlem vlhkosti ve skladě eviduje časovou značku a dobu zrání konkrétního polotovaru. V případě, že skladník odebírá přepravky se zrajícím zbožím, dekóduje pomocí RFID čtečky s anténou RFID tag na stojanu s výrobky a dostává zpětnou vazbu ze systému, zda je možné stoh výrobků odebrat k dalšímu zpracování či nikoli. Navržené řešení vytváří silný potenciál pro finanční úspory: pomáhá eliminovat vysoké riziko ztrát způsobených případným použitím nezralých výrobků do výroby (jedná se o ztráty znehodnocením polotovaru i prostoje v důsledku nezbytného úklidu výrobní linky znečištěné potravinářskou hmotou).

Interview

Robert Vávra
print development manager,
Huhtamaki Česká republika, a.s.

Proč jste se rozhodli otestovat EPC/RFID technologii?

Prvotní zadání směřovalo ke spolehlivému značení a evidenci spotřeby balíků sběrového papíru, který zpracováváme jako vstupní surovinu pro výrobu ochranných obalů na vejce z nasávané kartonáže. Balíky jsou celoročně skladovány na volném prostranství, kde jsou vystaveny povětrnostním vlivům.

V závislosti na počasí, ročním období a také způsobu manipulace máme vysokou ztrátovost samolepících etiket s GS1–128, které k evidenci balíků doposud používáme.

Od eventuálního zavedení RFID technologie si slibujeme přesný přehled o spotřebě sběrového papíru a spolehlivou dohledatelnost konkrétního dodavatele. To umožní efektivnější nákup této komodity a poskytne jasné argumenty například pro vyjednávání ohledně kvality zpracovávaného materiálu.

Nakolik byl průběh studie proveditelnosti náročný?

Kvůli specifickým požadavkům na odolnost RFID tagů vzhledem ke způsobu manipulace s balíky, pro specifické klimatické podmínky i vliv interference kovu (balíky jsou staženy kovovými páskami) šlo o testování komplexu vzájemně se překrývajících vlastností. Navíc jsme museli mít na zřeteli i dobrou viditelnost tagu na pozadí změti různobarevného sběrového papíru. Jistotu použitelnosti této technologie v našich podmínkách jsme získali až při praktických testech v reálném prostředí. Oporou nám byli odborníci z GS1 Czech Republic. I díky jim nebyl potřeba žádný výrazný zásah do běžného provozu.

Jaký je případný budoucí rozvoj využití RFID technologie?

Systém je modulární a lze jej postupně rozšiřovat, což je velká výhoda. Pokud bude projekt schválen a realizován, budeme moci využít část pořízeného vybavení i pro další oblasti uvnitř firmy. Nabízí se řada možností od značení logistických jednotek hotových výrobků po odečet spotřebního materiálu či evidenci majetku na halách a v kancelářích.

Naše úvahy směřují i k využití v dodavatelském řetězci. První krok je uvést systém v plnohodnotný život uvnitř naší firmy. Následné rozšíření využití výhod RFID technologie i pro naše odběratele by mělo být logickým pokračováním. Nesnažíme se našim zákazníkům jen prodávat zboží; filozofií Huhtamaki je pomáhat svým partnerům s jejich businessem. Věřím, že časem jim budeme moci nabídnout i vlastní zkušenosti s RFID.