Pilotní projekt identifikace celopalet pomocí technologie RFID úspěšně realizovala společnost Yusen Logistics (Czech). Navržené řešení, implementované v logistickém zázemí pro skladové a distribuční služby poskytované maloobchodnímu řetězci Tesco, nasazují i další sesterské společnosti v rámci globální NYK Group.

Yusen Logistics (Czech), člen japonské NYK Group, patří mezi přední dodavatele logistických služeb v ČR. Tuzemským partnerům nabízí skladovací a distribuční služby, pozemní, námořní a leteckou přepravu. Společnost v České republice provozuje čtyři logistická centra (v Praze, Kolíně, středočeských Strančicích a v Krupce v Ústeckém kraji). Souhrnná skladovací plocha – dohromady s pobočkou ve slovenské Nitře, která pod Yusen Logistics (Czech) rovněž spadá – činí více než 55 tisíc m2. Celkem společnost zaměstnává přes 500 osob.

Mezi hlavní zákazníky patří společnosti z automobilového průmyslu, dalšími významnými partnery jsou maloobchodní řetězce. Crossdockingové centrum ve Strančicích o rozloze 23 000 m2 poskytuje servis partnerům z obou těchto odvětví. Necelá polovina logistického zázemí je určena pro crossdockingové operace a vykládku zboží určeného pro automobilky a jeho přípravu pro dodávky v režimu just-in-time. Druhá část plochy je využita pro skladování v běžném či celním skladu, vychystávání zboží a distribuci ze-jména pro maloobchodní společnost Tesco a její dodavatele, ale také pro další zákazníky z oblasti retailu.

RFID: sběr dat při operacích s celopaletami

Crossdockingové operace pro klíčového retailového zákazníka jsou v pilotním projektu realizovány za podpory systému řízeného skladu s technologií automatické identifikace na bázi RFID. Pomocí radiofrekvenční technologie se ve skladu označují logistické jednotky – palety. Řešení přináší výrazné zvýšení efektivity při naskladnění a vyskladnění palet pomocí vysokozdvižných vozíků, při vychystávání, během inventur a nakládky.

Systém řízeného skladu s RFID technologií logistická společnost vyvinula vlastními silami za podpory mateřské firmy. Nese název RFID Ubiquitous Warehouse Solution; anglický výraz ubiquitous – všudypřítomný, odkazuje na fakt, že uživatelé systému mají vždy v reálném čase k dispozici přesné informace o poloze vybrané logistické jednotky, o manipulaci vykonávané konkrétním operátorem či o tom, v jaké fázi je aktuálně rozpracovaný konkrétní úkol.

Řešení zahrnuje čtyři typy RFID tagů

HW infrastrukturu systému tvoří RFID čtečky zn. Intermec IV7 instalované spolu s anténami na vysokozdvižných vozících. Čtečky komunikují s průmyslovými vozíkovými terminály Intermec CV60/CV30. Skladoví operátoři jsou vybaveni pěti ručními mobilními terminály s RFID čtečkami a čtečkami čárových kódů (Psion Workabout PRO). Systém doplňují periferní zařízení – tiskárny etiket s čárovými kódy a etiket s pasivními UHF RFID tagy typu inlay zn. SATO. Pohybové difuzní senzory aktivují vozíkovou čtečku, jakmile se řidič přiblíží k paletové pozici označené RFID tagem.

Ve skladu najdeme několik typů RFID tagů:

k označení palet jsou určené zmíněné inlay etikety, pro něž se ujalo interní pojmenování zbožové, popř. paletové tagy. K identifikaci paletových pozic ve čtyř- až šestipatrovém regálovém systému slouží dva druhy RFID tagů v pevném odolném pouzdře (jeden z typů je současně označen čárovým kódem). Pro označení vychystávacích lokací byly vybrány speciální podlahové RFID tagy.

Pilotní projekt pro celou skupinu NYK

Výběru vhodného hardwaru předcházely série důkladných testů zařízení v daných provozních podmínkách. U regálových RFID tagů projektoví manažeři zkoušeli jejich funkčnost v prostředí ovlivněném přítomností kovových objektů. Vysoce odolné podlahové RFID tagy čtvercového tvaru byly navrženy vývojovým oddělením mateřské společnosti v Japonsku tak, aby vydržely přejezd naloženým vysokozdvižným vozíkem.

Instalaci vozíkových čteček předcházela úprava vidlí vozíků. Vozíkový terminál byl umístěn tak, aby byl snadno dostupný, a přitom nepřekážel řidiči ve výhledu. Testům byla podrobena řada modifikací. Ve výsledku byl zvolen optimální koncept umístění spodní antény určené k načítání lokačních podlahových a regálových RFID tagů a horní antény načítající zbožové (paletové) tagy.

Podlahové RFID tagy jsou pomocí lepicí pásky upevněny před regály. V momentě přiblížení vozíku dochází k jejich automatickému načtení, přičemž díky relativně velké ploše pokryté radiofrekvenčním signálem tagu aktivovaného RFID čtečkou není nutné, aby se řidič čelní částí vozíku přiblížil bezprostředně k tagu (totéž platí i pro regálové tagy).

Navržený koncept byl otestován v živém provozu a osvědčil se. Přestože se retailový partner rozšířit projekt do dalších distribučních center nerozhodl, řešení slouží jako pilotní projekt pro celou skupinu NYK. Implementace systému si vyžádala čtyři měsíce, návratnost investice činila přibližně 30 měsíců.

RFID tag putuje skladem

Neuralgickým centrem řešení je aplikační ser-ver obsluhující systém řízeného skladu, na který prostřednictvím bezdrátové (wi-fi) komunikace směřují data poskytovaná RFID technologií z vozíkových a ručních terminálů. S využitím několika autoidentifikačních technologií (jako jsou RFID UHF technologie – pasivní tagy, senzory, čárové kódy, ovládací senzorika a ovládání hlasem) systém řízeného skladu automaticky rozpozná informaci o zboží a lokaci (určení, záznam pozice apod.).

Palety zasílané do logistického centra od cca 60 dodavatelů jsou na příjmu ve speciální zóně zkontrolovány a označeny paletovými RFID etiketami. V informačním systému je paletová etiketa spárována s informacemi o zboží, které obsahuje. WMS vygeneruje příkaz k naskladnění palety na konkrétní lokaci. Systém řízeného skladu automaticky kontroluje správnost operací. Když operátor naskladňuje zboží na jinou pozici, než je ta, která byla zvolena systémem, řešení detekuje chybu a upozorní operátora prostřednictvím hlášení na displeji vozíkového terminálu. Pokud operátor potřebuje přeskladnit zboží na jinou pozici (zpravidla na lokaci, kde probíhá vychystávání obchodních jednotek), pozice je automaticky aktualizována ve WMS. Tak je dosaženo vysoké míry přesnosti stavu zásob na skladě v reálném čase.

Vychystávání prováděné s pomocí mobilního terminálu je rovněž plně řízeno skladovým informačním systémem. Při této operaci je využita RFID technologie i konvenční identifikace pomocí lineárních čárových kódů. „Podle požadavku zákazníka je identifikována každá vychystaná položka,“ upřesňuje Petr Šmidlík. „Operátor dekóduje čárový kód spotřebitelské jednotky, nikoli kartonu, a proto musí být obchodní balení otevřeno.“ Tento na první pohled zbytečný úkon má však své opodstatnění: čas od času dochází k záměnám zboží dodavatelem, kdy obchodní balení jako nejmenší vychystávaná jednotka obsahuje jiné zboží, než je deklarováno výrobcem.

Paletový RFID tag svoji pouť končí načtením ruční čtečkou ve vychystávací zóně. Pracovníci expedice tagy shromažďují a vracejí k opětovnému použití.

Přesná data, úspora času, přehled o skladových zásobách

Přínosy instalovaného řešení se týkají především provozní efektivity. Významné zjednodušení procesů naskladnění a vyskladnění celopalet s VZV přineslo význačnou časovou úsporu. Při naskladnění bylo dosaženo 10% úspory času, u vyskladnění zboží hned 30% úspory. Obdobně došlo k zefektivnění vychystávání a kontrolních činností, kdy odpadlo manuální zadávání položek, resp. jejich počítání a evidence během nakládky.

Náročnost inventur radikálně klesla: do zavedení systému řízeného skladu na bázi RFID se denně prováděly kontroly vychystávacích pozic, kdy skladníci počítali obchodní jednotky přítomné v každé pozici. Implementací WMS byla tato činnost plně eliminována, čímž došlo ke každodenní úspoře dvou hodin práce personálu. Vzhledem k vysoké přesnosti dat získaných automatickou kontrolou operací již nejsou nutné časté inventury vychystávacích pozic.

Současně se snížila administrativa, neboť objem tištěných dokumentů byl silně redukován (eliminací vychystávacích příkazů a dalších dokumentů).

Management společnosti získal cenný nástroj pro monitoring práce skladových operátorů. Veškeré operace, které v rámci směny provádějí, systém zaznamenává. Manažeři skladu tak mohou sledovat efektivitu personálu, generovat reporty a využívat je k motivačnímu hodnocení pracovníků.

Jako další výrazný benefit je nutné uvést snížení nákladů na dopravu díky úplné eliminaci zpětných svozů chybně vypravených zásilek, kdy zvýšením přesnosti byly odstraněny veškeré chyby při kontrole na expedici. Zákazník vždy dostává správné zboží a odpadá zbytečná komunikace – řešení sporných či pro-blematických dodávek. „Od zavedení systému nebyla nesprávně vyexpedována ani jedna obchodní jednotka zboží,“ doplňuje Petr Šmidlík. Při průměrné měsíční expedici 6000 palet, resp. 150 000 kartonů, činí chybovost expedice 0 %.

Cesta k otevřenému řešení

Systém funguje v uzavřené smyčce. Aby z výhod jednoznačné identifikace na bázi RFID mohly těžit všechny subjekty zapojené do dodavatelsko-odběratelského řetězce, je nutné, aby k označování zboží docházelo již na straně výrobce. V tomto smyslu byla započata jednání s dodavateli; překážku stále představuje relativně vysoká cena RFID tagů v porovnání s čárovými kódy. Jednání probíhají rovněž se zástupci klientské strany. Z logistického centra ve Strančicích zboží putuje do čtyř až pěti distribučních center společnosti Tesco v Evropě, kde by případné využívání automatické identifikace na bázi RFID přineslo obdobné výhody jako v crossdockingovém centru.

Možnosti využití technologie RFID logistickým operátorem

Interní řešení v rámci provozů operátora

 • řízení oběhu vratných obalů
 • řízení skladu (WMS) na úrovni celopalet
 • logistika nových vozidel – ve spojení s modulem GPS (vyhledání konkrétního vozidla na ploše)
 • řízení vozidel v reálném čase – yard management, řízení pohybu kamionů v areálu skladu, management nakládek
 • monitoring pronajatých aktiv
 • kontrola osob

Otevřené řešení s výhodami pro celý supply chain

 • zvyšování účinnosti dodavatelského řetězce
 • boj proti padělkům
 • snižování ztrát a krádeží
 • sledování zásob v reálném čase
 • snížení chybovosti
 • sledovatelnost, bezpečnost spotřebitele
 • poprodejní služby, marketing…

Pozn.: Zboží je označeno výrobcem, RFID tag putuje přes celý dodavatelsko-odběratelský řetězec ke konečnému spotřebiteli, kde je deaktivován.

Management společnosti zvažoval další možná řešení pro automatický sběr dat a podporu systému řízeného skladu, jako např. hlasové vychystávání (tzv. pick-by-voice). „Vzhledem k tomu, že v logistickém centru probíhají skladové operace s celopaletami, radiofrekvenční technologie se osvědčila nejlépe,“ vysvětluje Petr Šmidlík, vedoucí oddělení System Solution for Logistics společnosti Yusen Logistics (Czech). „Senzor v blízkosti paletové pozice automaticky zapíná vozíkovou čtečku, která identifikuje paletu a pozici od podlahové až po nejvyšší regálovou. Identifikace nevyžaduje žádný úkon navíc, operátor se plně věnuje pouze manipulaci. To nám jiná technologie nemohla nabídnout.“

Počet regálových pozic označených

RFID tagy..................................................... 8000

Počet podlahových pozic označených

RFID tagy..................................................... 1500

 

Standard EPC v dodavatelských řetězcích

Pro účinné využívání automatické identifikace na bázi technologie RFID v otevřeném prostředí je nutná kompatibilita zvoleného řešení s informačními systémy všech stran. Tento předpoklad může být splněn pouze implementací systému odpovídajícího globálně platným standardům. Mezinárodním standardem navrženým pro oblast RFID je EPC – Electronic Product Code.

Údaje z RFID tagů umístěných na produktech jsou pomocí technologie radiofrekvenční identifikace načteny na strategických místech v logistickém řetězci a předány do sítě EPCglobal Network. Oprávnění uživatelé mohou prostřednictvím EPCglobal Network vyhledávat informace například o tom, kde se daný produkt právě nachází. To jim umožňuje přes-nější plánování distribuce a lepší informovanost o probíhajících obchodních transakcích.