Elektronický kód produktu

Jako jeden ze základních identifikačních klíčů Systému GS1 poskytuje EPC uživatelům možnost rychlé, přesné a jednoznačné identifikace objektů v globálním logistickém řetězci pomocí RFID. Datovým nosičem je RFID tag připevněný přímo k objektu, tj. k logistické, obchodní nebo spotřebitelské jednotce, který pomocí technologie RFID „sděluje“ své identifikační číslo čtečce. Podobně jako v praxi běžně používané čárové kódy lze i EPC rozdělit na část identifikující výrobce a typ produktu.

Důležitým rozdílem EPC oproti běžnému GTIN, globálnímu číslu obchodní položky, je využívání sériových čísel ke vzájemnému odlišení jednotlivých kusů daného druhu produktu. Díky existenci sériového čísla je tedy možné jednoznačně rozlišit produkty, které na první pohled vypadají totožně a mají i stejný čárový kód nesoucí shodný GTIN.

Klíčové identifikační prvky Systému GS1 zůstávají stejné, pouze jsou zapsány do RFID tagu.
Technologie snímání dat se mění, ale základní číselná struktura zůstává shodná.

Údaje z RFID tagů, umístěných na produktech, jsou pomocí technologie radiofrekvenční identifikace načteny na strategických místech v logistickém řetězci a předány do sítě EPCglobal Network. Oprávnění uživatelé mohou prostřednictvím EPCglobal Network vyhledávat informace například o tom, kde se právě daný produkt nachází. To jim umožňuje přesnější plánování distribuce a lepší informovanost o probíhajících obchodních transakcích.

EPCglobal Network je soubor technologií, které umožňují sdílení dynamických informací o objektech pohybujících se v logistickém řetězci. EPCglobal Network přispívá ke zvyšování efektivity procesů tím, že poskytuje obchodním partnerům informace,které pomáhají zprůhlednit výkonnost logistických řetězců a udržet kontrolu nad logistickými operacemi prováděnými v globálním měřítku.

Základní části EPCglobal Network

Elektronický kód produktu

EPC Middleware

Software zajištující filtrování a směrování údajů v reálném čase, notifikaci a předávání dat do následující komponenty sítě EPCglobal Network (EPCIS) nebo do jinýchmodulů informačního systému konkrétního obchodního partnera.

EPCIS (EPC Information Services)

Klíčová součást sítě EPCglobal Network. Jde o databázi údajů o načtených kódech EPC u konkrétního uživatele, který zároveň rozhoduje o zpřístupnění těchto údajů ostatním autorizovaným obchodním partnerům. Jedná se především o kód EPC, datum a čas načtení, identifikační údaje čtecího zařízení a jeho lokalizaci. EPCIS poskytuje obchodním partnerům odpovědi na nejdůležitější otázky týkající se pohybu produktů v logistickém řetězci. Prostřednictvím EPCIS lze získat informace o tom, jaký produkt se v určitou dobu vyskytoval na daném místě a z jakého důvodu, například kontrola, nalodění, vyložení atd.

Vyhledávací služby (Discovery Services)

Jejichž součástí je systém pojmenování objektů ONS (Object Naming Services). Ten funguje na velmi podobné bázi jako doménový systém v internetu. Autorizovaný uživatel sítě (obchodní partner) disponuje kódem EPC, který zadá do vyhledávače sítě EPCglobal Network. Pomocí ONS jsou následně lokalizovány všechny databáze, ve kterých se toto konkrétní EPC vyskytuje. Příslušná data jsou poté uživateli přístupná např.prostřednictvím odkazu. Lze zajistit i jejich automatické zpracování v rámci interního informačního systému uživatele sítě EPCglobal Network. Tímto jednoduchým způsobem může uživatel získávat poměrně široké spektrum podstatných informací, jako například v jakých položkách se dodávka liší od objednávky, jak rychle je možné od dodavatele získat více kusů daného produktu nebo kde se zrovna nachází zboží, které je potřeba stáhnout z trhu. Přístup k datům v síti EPCglobal Network je založen na bázi propojení EPCIS jednotlivých obchodních partnerů, kteří jsou do sítě EPCglobal Network zaregistrováni.

Společnou iniciativou členských organizací GS1 in Europe v oblasti radiofrekvenční identifikace bylo vytvoření sítě koordinovaných laboratoří, které se zabývají podporou přijetí technologie RFID-EPC na evropském trhu. Jedním z cílů této sítě je sjednotit metodiku k provádění testů, podílet se společně na pilotních projektech v rámci evropského trhu a nabízet obdobné portfolio služeb a nástrojů, které podpoří implementace radiofrekvenční identifikace v praxi. Jednotlivé laboratoře se odlišují ve svém zaměření. Uvedená specializace činí evropskou síť laboratoří unikátní z hlediska pokrytí širokého portfolia aplikačních oblastí.

Z iniciativy GS1 Czech Republic se členem evropské sítě laboratoří RFID-EPC stalo v roce 2013 EPC/RFID centrum v Praze.

 • zlepšení dostupnosti zboží v prodejnách a zkrácení doby dodání
 • vyšší přesnost při překládce zboží a při zásobování více prodejen
 • redukce činností v oblasti administrativy při uplatňování reklamací
 • optimalizace objednávek, redukce počtu chybných dodávek
 • snížení objemu pojistných zásob
 • vyšší efektivita práce terminálů
 • snížení objemu pohledávek
 • zrychlení plateb odběratelů díky bezchybnému příjmu zboží
 • zmenšení objemu pracovního kapitálu
 • zrychlení a ustálení pohybu zásob
 • snížení počtu reklamací a objemu vráceného zboží
 • přesné vychystávání zboží
 • snížení počtu chyb v logistice, omezení chybných dodávek